Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend - Mehmet Gürbüz

Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend

Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend

Kalkınma son elli yılın gerek ekonomi, gerek sosyo-politik gerekse de ken­tleşme literatürü ve pratiğinin ilgisini en çok çeken konulardan bir tanesidir. Esaslarda üretim araçlarının ve­rimliliğini temel alan ekonomik büyüme bağlamından gittikçe sosyal gelişmenin de amaçlandığı bir çerçeveyi tanımlar olmuştur. Bu kapsam dâhilinde sanayileşme, kentleşme, mo­dernleşme gibi birçok ilintili kavramın yerine ko­laylıkla kullanılabilen bir zemine sahiptir. Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçleri, geri kalmış veya ge­lişmekte olan ülkeler için genelde rol model ola­rak görülürken bu geniş yelpazede değişen ekonomik, teknolojik ve toplumsal koşullarının etki­siyle kimi zaman başarı hikâyelerini kimi zamanda umut kırıcı başarısızlık hikâyelerini oluşturmuştur.